Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klusbedrijf Bas Wagemakers
Klusbedrijf Bas Wagemakers
Macropediusplantsoen 21
5421 RW Gemert
KvK: 71365672

Opdrachtgever:
1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Klusbedrijf Bas Wagemakers een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie Klusbedrijf Bas Wagemakers onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klusbedrijf Bas Wagemakers en een opdrachtgever waarop Klusbedrijf Bas Wagemakers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klusbedrijf Bas Wagemakers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Klusbedrijf Bas Wagemakers gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Klusbedrijf Bas Wagemakers is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten
Klusbedrijf Bas Wagemakers rekent geen voorrijkosten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Klusbedrijf Bas Wagemakers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klusbedrijf Bas Wagemakers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Verzoeken van de opdrachtgever aan Klusbedrijf Bas Wagemakers om veranderingen in de opdracht uit te voeren, dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden doorgegeven. Klusbedrijf Bas Wagemakers zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van Klusbedrijf Bas Wagemakers om het meerwerk te verrekenen.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen tijdig aan Klusbedrijf Bas Wagemakers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusbedrijf Bas Wagemakers zijn verstrekt, heeft Klusbedrijf Bas Wagemakers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Klusbedrijf Bas Wagemakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klusbedrijf Bas Wagemakers is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Klusbedrijf Bas Wagemakers toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden.
7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Klusbedrijf Bas Wagemakers tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
8. De opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waar de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden vrij zijn van schadelijke stoffen zoals asbest. Mocht er toch schadelijke stoffen aanwezig zijn, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan.
9. De afvoer van vervuilde grond en de vertraging die hierdoor aan de werkzaamheden ontstaat, komt voor rekening van de opdrachtgever.
10. Indien de opdrachtgever wenst dat overig afval, niet van de werkzaamheden, door Klusbedrijf Bas Wagemakers wordt afgevoerd, dient de opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Klusbedrijf Bas Wagemakers. Kosten voor de afvoer zullen worden opgenomen in de factuur.
11.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klusbedrijf Bas Wagemakers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractduur / uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klusbedrijf Bas Wagemakers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tevens dient opdrachtgever Klusbedrijf Bas Wagemakers de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klusbedrijf Bas Wagemakers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Klusbedrijf Bas Wagemakers de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Klusbedrijf Bas Wagemakers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Klusbedrijf Bas Wagemakers zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De van een offerte uitgemaakte bouwtekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, enz., van het werk blijven eigendom van Klusbedrijf Bas Wagemakers. Indien een aanbod door de opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij/zij verplicht de verstrekte stukken zo snel mogelijk te retourneren. Het is de opdrachtgever verboden deze stukken zonder toestemming van Klusbedrijf Bas Wagemakers te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Klusbedrijf Bas Wagemakers behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Bij liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Klusbedrijf Bas Wagemakers. De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten/materialen/aanwezige gereedschappen van Klusbedrijf Bas Wagemakers direct wordt opgeheven.
5. De opdrachtgever is verplicht Klusbedrijf Bas Wagemakers direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden recht doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
6. Klusbedrijf Bas Wagemakers is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd alle producten/materialen/gereedschappen, welke eigendom zijn van Klusbedrijf Bas Wagemakers, bij opdrachtgever weg te (doen) halen. De opdrachtgever zal hiertoe zijn/haar medewerking verlenen.
7. Indien de opdrachtgever producten/materialen/ gereedschappen van Klusbedrijf Bas Wagemakers, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, onder zijn/haar hoede heeft, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze producten/materialen/gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Klusbedrijf Bas Wagemakers het recht dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Klusbedrijf Bas Wagemakers op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. na het sluiten van de overeenkomst aan Klusbedrijf Bas Wagemakers ter kennis gekomen omstandigheden geven Klusbedrijf Bas Wagemakers goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. indien Klusbedrijf Bas Wagemakers de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is Klusbedrijf Bas Wagemakers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klusbedrijf Bas Wagemakers schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klusbedrijf Bas Wagemakers.
2. Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 15 werkdagen. In deze onderhoudstermijn zal Klusbedrijf Bas Wagemakers eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken, dient de opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Klusbedrijf Bas Wagemakers.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Klusbedrijf Bas Wagemakers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klusbedrijf Bas Wagemakers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
5. Door Klusbedrijf Bas Wagemakers gegeven garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klusbedrijf Bas Wagemakers, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Klusbedrijf Bas Wagemakers met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Klusbedrijf Bas Wagemakers niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Klusbedrijf Bas Wagemakers mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Klusbedrijf Bas Wagemakers kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.
7. Als Klusbedrijf Bas Wagemakers op verzoek van de opdrachtgever zorgt draagt voor de aanschaf van de benodigde materialen, zal er 10% winst worden berekent over de netto inkoopprijs (bedrag exclusief 21% BTW).

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klusbedrijf Bas Wagemakers aan te geven bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klusbedrijf Bas Wagemakers en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klusbedrijf Bas Wagemakers onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van de opdrachtgever te doen nakomen en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, een en ander ongeacht het feit dat de opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.
5. Op de tweede aanmaning zullen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Voor particulieren opdrachtgevers zijn de aanmaningskosten vastgesteld op € 20,00. Voor zakelijke opdrachtgevers zijn de aanmaningskosten vastgesteld op € 40,00.
6. Alle financiële aangelegenheden, zoals wijzigingen in prijsopgaven, wijzigingen in facturen, kosten m.b.t. advertenties e.d., dienen schriftelijk via de administratie van Klusbedrijf Bas Wagemakers te verlopen. Afspraken die op een andere manier tot stand gekomen zijn, worden pas geldend op het moment dat betreffende afspraken schriftelijk middels een brief of e-mail door de administratie van Klusbedrijf Bas Wagemakers gefiatteerd worden.
7. Het eigendom van geleverde goederen/producten gaat over op opdrachtgever zodra door opdrachtgever aan de betalingsverplicht is voldaan.
8. Tot opdrachtgever aan de betalingsverplicht voldaan heeft, mag Klusbedrijf Bas Wagemakers beroep doen op het retentierecht.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of van rechtswege in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
4. Indien Klusbedrijf Bas Wagemakers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien Klusbedrijf Bas Wagemakers aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Klusbedrijf Bas Wagemakers, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar uitgekeerd wordt.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klusbedrijf Bas Wagemakers beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Klusbedrijf Bas Wagemakers is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Klusbedrijf Bas Wagemakers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde World Wide Web (www).
6. De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van of gebreken aan zaken/goederen/bouwstoffen of materialen die van hem/haar afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door de opdrachtgever aangewezen leverancier.
7. Klusbedrijf Bas Wagemakers is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.
8. Klusbedrijf Bas Wagemakers is niet aansprakelijk voor eventueel negatieve gevolgen als de opdrachtgever tegen het advies van Klusbedrijf Bas Wagemakers in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden door derden.
9. Klusbedrijf Bas Wagemakers is niet aansprakelijk voor schade aan roerende- en onroerende goederen ontstaan als gevolg van bouwfouten, fabricagefouten, achterstallig onderhoud, verborgen gebreken, door opdrachtgever of door derden in het verleden gewerkt is met ondeugdelijk of ongeschikt materiaal, metaalmoeheid, betonrot of andersoortige technische gebreken waarvan Klusbedrijf Bas Wagemakers vooraf geen weet gehad heeft en hierover vooraf door de opdrachtgever niet schriftelijk geïnformeerd is.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klusbedrijf Bas Wagemakers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klusbedrijf Bas Wagemakers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als overmacht gelden onder meer: werkstakingen in het bedrijf van Klusbedrijf Bas Wagemakers of bij derden welke zijn ingehuurd door Klusbedrijf Bas Wagemakers, het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Klusbedrijf Bas Wagemakers door haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde World Wide Web (www) worden daaronder begrepen.
2. Klusbedrijf Bas Wagemakers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klusbedrijf Bas Wagemakers zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klusbedrijf Bas Wagemakers opgeschort. Indien de periode waarin, door overmacht, nakoming van de verplichtingen door Klusbedrijf Bas Wagemakers niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Klusbedrijf Bas Wagemakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Klusbedrijf Bas Wagemakers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Klusbedrijf Bas Wagemakers het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Klusbedrijf Bas Wagemakers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn.